Lög Hins íslenska náttúrufræðifélags

Lög (samþykktir) Hins íslenska náttúrufræðifélags – samþykkt á aðalfundi 28.2.2022.
PDF

1. grein. Félagið heitir Hið íslenska náttúrufræðifélag (The Icelandic Natural History Society). Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. grein. Tilgangur félagsins er að efla íslensk náttúruvísindi, glæða áhuga og auka þekkingu manna á öllu, er snertir náttúrufræði.

3. grein. Þessum tilgangi leitast félagið við að ná með því:

a. Að stuðla að vexti og viðgangi Náttúrugripasafnsins.
b. Að beita sér fyrir því, að haldnir séu fræðandi fyrirlestrar um náttúrufræðileg efni og farnar séu ferðir til náttúruskoðunar.
c. Að gangast fyrir útgáfu náttúrufræðilegra rita.
d. Að vinna að eflingu náttúruverndar.

4. grein. Félagar geta allir orðið, hvort sem er hér á landi eða erlendis, með þeim skilyrðum, er hér greinir:

a. Ársfélagar, þeir, sem greiða árlegt félagsgjald.
b. Heiðursfélagar, þeir, sem kjörnir eru á aðalfundi eftir tillögum stjórnarinnar.

Árgjald og breytingar á því er ákveðið á stjórnarfundi.

5. grein. Félagsgjald sitt skal hver nýr félagsmaður greiða við inngöngu í félagið. Annars skal árgjaldið greitt fyrir lok marsmánaðar ár hvert.

6. grein. Sjö manna stjórn sér um framkvæmdir félagsins og annast öll málefni þess. Hver stjórnarmaður er kosinn til tveggja ára í senn. Formaður er kosinn sérstaklega en stjórnin skiptir með sér verkum að öðru leyti. Annað árið ganga út úr stjórninni formaður og þrír aðrir stjórnarmenn, en hitt árið þrír stjórnarmenn. Við undirritun skjala eða eyðublaða skulu að lágmarki fjórir stjórnarmenn skrifa undir eða staðfesta með rafrænum skilríkjum nema landslög kveði á um annað.

7. grein. Aðalfund félagsins skal halda í febrúar ár hvert, og skal dagskrá hans vera sem hér segir:

a. Skýrt frá helstu framkvæmdum á liðna árinu.
b. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.
c. Kosin stjórn og formenn faghópa, tveir skoðunarmenn reikninga og einn skoðunarmaður til vara.
d. Önnur mál.

Aðalfund skal boða félagsmönnum með bréfi eða tölvupósti með a.m.k. tveggja vikna fyrirvara. Aðalfundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað. Á fundinum ræður einfaldur meirihluti úrslitum í öllum málum öðrum en þeim, er varða lagabreytingar. Til þess að lagabreytingar öðlist gildi, þurfa þær að vera samþykktar með minnst 2/3 hluta atkvæða . Tillögu til lagabreytinga má því aðeins taka til afgreiðslu á aðalfundi, að hún hafi borist félagsstjórn fyrir áramót og verið kynnt félagsmönnum í fundarboði. Þó má hvorki breyta ákvæðum 2. gr. né 10. gr.

8. grein. Félagið gefur út tímaritið Náttúrufræðinginn. Í honum skal hvert ár birta skýrslu um starfsemi og hag félagsins. Efni ritsins er öllum aðgengilegt á veraldarvefnum en félagsmenn verði spurðir sérstaklega hvort þeir vilji fá sent prentað eintak, sér að kostnaðarlausu. Við útgáfu ritsins skal leitast við að fara sem umhverfisvænastar leiðir, t.a.m. með umhverfisvottaðari prentun.

9. grein. Stjórn setur starfsreglur um starfsemi á vegum félagsins og tilnefnir nefndir og ráð til að sinna tilteknum verkefnum, þegar það á við.

Stjórn tilnefnir fulltrúa í opinberar nefndir, þar sem fulltrúi félagsins á seturétt.

10. grein. Hætti félagið störfum, skulu eignir þess renna til Náttúrufræðistofnunar Íslands (Náttúrugripasafnsins).


Ábyrgðarmaður síðu: Ritari
Síðast uppfært: 1. mars 2022